Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 3a. Parcs forestals (27) (28) (29)
  Article
  Article 210 - Condicions d'utilització

Article 210 - Condicions d'utilització


1. No s'atorgaran llicències d'edificació o d'ús del sòl en terrenys qualificats com a parcs forestals fins que s'aprovi el Pla Especial corresponent.

2. La utilització prevista al Pla Especial haurà de respec­tar, sempre, les condicions següents:

1a. Es prohibiran les activitats que directament o indirectament puguin produir la destrucció, el deteriorament o la desfiguració de les espècies forestals existents.
2a. L'aprofitament forestal s'ha de portar a terme de ma­nera compatible amb la conservació dels valors naturals que moti­ven la qualificació urbanística.
3a. Als llocs que es delimitin al Pla Especial, podrà autoritzar‑se l'edificació per a usos recreatius o culturals, en finques que comptin, com a mínim, amb una superfície de 100.000 m2, sense que l'edificació, incloses les construccions auxiliars i les instal·lacions, depassi el 0,5 per 100 de la parcel·la, ni el volum edificable superi el metre cúbic per cada 30 m2 sòl.

3. El Pla Especial ha de contenir mesures adients per a fo­mentar el gaudi públic dels terrenys qualificats de parc fo­restal.