Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 21 - Documentació de la sol·licitud de llicència de parcel·lació

Article 21 - Documentació de la sol·licitud de llicència de parcel·lació


1. Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació s'acompanyaran, com a mínim, els documents següents:

a. memòria en què es faci referència al pla que estableixi les condicions de la parcel·lació; es descrigui la finca que s'ha de parcel·lar; es justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants amb expressió de la seva superfície i localització
b. cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a què es refereixi la parcel·lació, quan aquesta cèdula estigués implantada
c. certificat de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació expedit pel Registre de la Propietat corresponent. Si la finca o finques no constessin registrades s'indicarà aquesta circumstància, s'acompanyarà el títol o títols que n'acreditin el domini i se n'assenyalarà la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, límits i extensió
d. plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2.000
e. plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 en el qual se situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels plans d'ordenació vinculants
f. plànol de parcel·lació a la mateixa escala.

2. La memòria i els plànols als quals es refereix l'apartat anterior es presentaran en tres exemplars.

3. Quan no estigués implantada la cèdula urbanística a què es refereix l'apartat b. del paràgraf 1, s'expressarà així a la sol·licitud de llicència.