Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 3a. Parcs forestals (27) (28) (29)
  Article
  Article 209 - Reserva natural

Article 209 - Reserva natural


Als parcs forestals que hagin de ser protegits com a reserva natural no es permetran més usos i edificacions que els adscrits a la protecció i conservació del parc i els relacionats directament amb l'activitat cien­tífica justificativa de la qualificació de reserva natural com és la conservació de la flora, de la fauna i d'altres valors.