Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 3a. Parcs forestals (27) (28) (29)
  Article
  Article 207 - Protecció del parc forestal

Article 207 - Protecció del parc forestal


1. Els terrenys integrants dels parcs forestals no podran ser dedicats a usos, aprofitaments o utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació al Pla.

2. A més a més de la intervenció atribuïda a l'Administració forestal, la Corporació Metropolitana i els ajuntaments hauran de vetllar per impedir que, amb el pretext de l'obertura de vies forestals, tala d'arbres o altres operacions, es realitzin aprofitaments que comportin un atemptat al caràcter dels parcs forestals.