Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 3a. Parcs forestals (27) (28) (29)
  Article
  Article 206 - Titularitat i afectació a parc forestal

Article 206 - Titularitat i afectació a parc forestal


La destinació de terrenys, en virtut d'aquest Pla, a parcs forestals no requereix necessàriament la titularitat pú­blica. Les finques de propietat particular que, segons aquest planejament es qualifiquin com a parcs forestals, o constitueixin enclavaments en parcs de titularitat pública, podran ser expropiades actuant aquest Pla com a títol legi­ti­mador de l'expropiació. Prèviament, caldrà la formulació d'una relació de propietaris i la descripció de béns i drets, que haurà de ser aprovada per l'organisme expropiant després de l'obertura d'un període d'informació pública per un termini de quinze dies, d'acord amb el que disposa l'article 135 de la Llei del sòl.