Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 2a. Parcs urbans (6)
  Article
  Article 204 - Terrenys de propietat privada

Article 204 - Terrenys de propietat privada


1. Els terrenys de particulars que segons aquest Pla es qualifiquen de parcs urbans o constitueixen enclavaments en parcs de domini públic, estan sotmesos a la legislació espe­cífica forestal i al que estableix aquest Pla, amb l'objecte d'assegurar‑los la destinació en l'ordenació.

2. L'Administració municipal, o si fa al cas, la metropoli­tana, amb títol legitimador en aquest Pla, podran expropiar aquests terrenys per tal de sotmetre'ls, pel que fa a la titularitat i destinació, al règim de domini públic.