Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 2a. Parcs urbans (6)
  Article
  Article 202 - Definició

Article 202 - Definició


1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds de gran superfície (superior a 12.000 m2).

2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals de fet i de dret (6a) i els que, per exigències de la qualitat de l'ordenació, es preveuen al servei d'un o diversos municipis (6b) o amb abast metropolità (6c).

3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans, de menor superfície i d'interès local. Pertanyen també al sis­tema d'espais lliures les places, els passeigs, les rambles, i els miradors públics que es diferencien dels parcs i jardins per la sistematització del seu disseny i per la funcionalitat pròpia.