Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 200 - Sistema d'espais lliures

Article 200 - Sistema d'espais lliures


1. Els espais lliures que formen part de l'estructura general i orgànica del territori ordenat per aquest Pla General són:

a. els parcs urbans.
b. els parcs forestals.

2. Els parcs urbans regulats en aquest capítol s'ordenen com a sistema general. Es diferencien dels jardins urbans pel caràcter més local d'aquests. Els parcs forestals, com a diferents que són de les àrees forestals, preservades del procés urbà, participen de la naturalesa i del règim general dels parcs urbans.