Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 20 - Contingut de la sol·licitud de llicència

Article 20 - Contingut de la sol·licitud de llicència


1. Les sol·licituds es formularan, si és el cas, en l'imprès oficial corresponent, dirigides a l'Alcaldia i subscrites per l'interessat, o per la persona que legalment representi, amb les indicacions següents:

a. nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals i dades del document nacional d'identitat de l'interessat, quan es tracti de persones físiques; raó social, domicili, dades de la inscripció en el corresponent registre públic i, si és el cas, número d'identificació fiscal quan el sol·licitant sigui una persona jurídica
b. nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals, dades del document nacional d'identitat i qualitat en què obra el firmant, quan s'actuï per representació
c. situació, superfície i pertinença de la finca i índole de l'activitat, obra o instal·lació per a la qual se sol·liciti la llicència
d. les altres circumstàncies que, segons l'objecte de la llicència sol·licitada, s'estableixen als articles següents
e. lloc i data.

2. Excepte en els casos exceptuats expressament, les sol·licituds de llicència es presentaran al Registre general de l'Ajuntament.

3. Amb les sol·licituds de llicència s'acompanyaran els documents que, segons la naturalesa de la llicència, es determinen als articles següents.