Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Article
    Article 2 - Classificació de les activitats publicitàries

Article 2 - Classificació de les activitats publicitàries


L'activitat publicitària definida a l'article anterior es classificarà:

1. Pel que fa el seu contingut, en propaganda i informació.
Als efectes d'aplicació d'aquesta ordenança, s'entén com a propaganda aquella activitat publicitària el contingut de la qual tingui una finalitat lucrativa, i com a informació aquella que estigui exempta d'aquesta finalitat.

2. Pel que fa la titularitat, es considera com a titular de l'activitat a l'ens personal o jurídic beneficiat pel desenvolupament de l'activitat, i a aquests efectes, es distingiran les activitats pri­vades, públiques o institucionals i comunitàries o col·lectives.

3. Pel que fa a la relació entre el subjecte actiu i el subjecte passiu, l'activitat publicitària podrà ésser estàtica o mòbil.
S'entén per publicitat estàtica quan el subjecte actiu esta localitzat en un lloc determinat i el subjecte passiu s'hi ha de desplaçar per a rebre el missatge publicitari.
S'entén per publicitat mòbil quan el missatge publicitari arriba o pot arribar al subjecte passiu encara que aquest modifiqui el seu emplaçament, essent el subjecte actiu qui és susceptible d'a­quest desplaçaments.

4. Pel que fa al llenguatge, l'activitat publicitària es classificarà en sonora, visual, o mixta (sonora i visual).