Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 2 - Àmbit temporal del Pla

Article 2 - Àmbit temporal del Pla


1. Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent de la publicació de l'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i mantindrà la vigència indefinidament mentre no es revisi. S'estableix com a termini mínim de vigència el de setze anys, sens perjudici de la revisió anticipada quan concorri alguna de les circumstàncies que s'estableixen a l'article següent o quan, encara que no s'escaiguin aquestes circumstàncies, sigui procedent la seva revisió amb subjecció al que disposa l'article 47.2 de la Llei del Sòl.

2. Quan algun dels municipis dels compresos a l'àmbit de l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona entengués que concorren circumstàncies justificades per a la revisió d'aquest Pla, ho haurà d'exposar a la Corporació Metropolitana, en una moció raonada i justificada.

3. Si la iniciativa partís de la Corporació Metropolitana es donarà audiència prèvia als ajuntaments que la integren.