Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
  Article
  Article 199 - Sant Boi de Llobregat

Article 199 - Sant Boi de Llobregat


En aquest terme municipal es deixen a part les especialitats següents:

1a. El nucli antic es limita, als efectes d'aquestes ordenances, per les av. Bonaventura Calopa i Maria Girona, les places de José Antonio (avui, pl. de l'Ajuntament) i de la Font, i els carrers de Joan Bardina, Montevideo i Baixada Tarrés.2a. En totes les noves construccions o obres de reforma o aplicació en el nucli antic no s'admetrà cobrir els edificis amb terrat; així, doncs, tots els elements que s'elevin sobre l'últim forjat hauran de quedar inclosos dins dels pendents de les cobertes que seran de teula àrab de 30° dependent màxim amb arrencades tant en façanes a carrers com en les posteriors a pati d'illa. Les golfes formades així no seran habituals llevat que formin part d'alguna planta pis perquè hi existeixin desnivells entre forjats en raó de les diferents altures reguladores entre façanes oposades de l'edifici.
3a. L'altura reguladora màxima dels edificis que es construeixen dins del perímetre limitat per l'av. Maria Girona i els carrers Hospital, Baix de Sant Pere i Llevant serà de 7,55 m., corresponent a planta baixa i un pis, amb independència de l'ample dels carrers als quals donin front.
4a. Les condicions d'edificabilitat dels solars compresos entre els carrers Sant Pere i Alt de Sant Pere seran:
a. l'altura reguladora màxima en façana al carrer Sant Pere serà de 10,60 m., corresponent a planta baixa i dos pisos
b. l'altura reguladora màxima a la façana al carrer Sant Pere es prendrà a la part de la secció de menor cota i serà de 7,55 m., corresponent a planta baixa i un pis.
5a. Les condicions d'edificabilitat dels solars compresos entre els carrers Montevideo i Mestral seran:
a. l'altura reguladora màxima a la façana al carrer Montevideo serà de 10,60 m., corresponent a planta baixa i dos pisos
b. l'altura reguladora màxima a la façana al carrer Mestral es prendrà a la part de la secció de menor cota i serà de 7,55 m., corresponent a planta baixa i un pis.
6a. No s'admetrà la construcció d'edificis al passatge Familiar. A efectes de les profunditats edificables, es considerarà com una illa del sector limitat pels carrers Joan Bardina, Pujada de l'Església, Pau i Passatge Pau.
7a. Hauran de respectar-se els arcs existents davant del carrer General Prim, sobre els passatges Montserrat i de Ca la Nor. Així mateix, tot projecte d'obres de nova planta, reforma o ampliació d'edificis amb façana als carrers General Prim i Sant Pere (entre la plaça Oliveres i passatge Llevant), Hospital, Sant Boi i plaça de la Font s'haurà de presentar conjuntament amb les façanes dels edificis contigus i haurà de ser objecte d'un informe especial de l'arquitecte municipal en què s'analitzi la seva coherència amb el caràcter d'aquells elements urbans.
8a. La façana mínima dels solars del nucli antic i al sector del nucli antic limitat pels carrers Torras i Bages, Joan Bardina, General Sanjurjo (avui, Rutlla., Cervantes i Riera Bertran (avui, Vall de Bianya., quan es trobin edificats en totes les seves mitgeres laterals, serà de 4 m.
9a. Als encreuaments dels carrers de la Vila es disposaran àrees suplementàries de protecció, definides en cada cantonada per la perpendicular a la bisectriu de l'angle que forma la cantonada, prenent sobre aquesta bisectriu, i des del vèrtex, distàncies de 3,5 m., 5 m. i 7,5 m. segons que el menor ample dels carrers sigui igual o inferior a 10 m., 20 m. o més de 20 m., respectivament. No obstant això, quan afectin la xarxa viària bàsica, no seran inferiors als indicats a l'article 199 de les Normes del Pla general metropolità de Barcelona.