Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
  Article
  Article 198 - L'Hospitalet de Llobregat

Article 198 - L'Hospitalet de Llobregat


1. Per als carrers de 1a categoria, que es relacionen a continuació, s'exigirà que la superfície útil dels habitatges sigui de 80 m2 com a mínim, excloses les superfícies d'escales i elements de fora dels habitatges pròpiament dits. S'admetrà, no obstant això, que aquesta superfície mínima sigui de 70 m2 per a un 25 per 100 dels habitatges que sigui possible projectar en cada edificació, sempre que es compleixi amb el percentatge dels 80 m2.

2. L'enumeració dels carrers als quals es refereix el paràgraf anterior és la següent:

– Alcalde José Matías de España i Muntadas, av. de l' (avui, av. Carrilet)
– Alhambra, carrer
– Almirall Carrero Blanco, av. (avui, av. Ponent)
– Alps, carrer (avui, av. Josep Tarradellas i Joan)
– Amadeu Torner, carrer
– Aprestadora, carrer
– Barcelona, carrer
– Baró de Maldà, carrer
– Calvo Sotelo, carrer (avui, carrer Major)
– Can Serra, av.
– Creu Roja, carrer
– Electricitat, av. de l' (avui, av. de Catalunya)
– Fabregada, av. de la
– Gral. Primo de Rivera, carrer (avui, Collblanc)
– Gral. Sanjurjo, carrer (avui, Dr. Martí Julià)
– G. Franco, carrer (avui, Enric Prat de la Riba)
– Gran Via
– Isabel la Catòlica, av. i Ramon Solanich i Riera, av. Dr.
– Jacint Verdaguer, carrer
– Josep Molins, av.
– Just Oliveres, rambla
– Marina, rambla de la
– Masnou, av.
– Miraflors, av.
– Modern, carrer
– Onésimo Redondo, carrer (avui desaparegut)
– Riera Blanca, carrer
– Riera de la Creu, carrer
– Santa Eulàlia, carrer
– Segon Cinturó de Ronda
– Tomás Giménez, av.
– Torrent, av. del (avui, Severo Ochoa)
– Torrent Gornal, av. del (avui, Rosalía de Castro i Juan Ramón Jiménez)
– Travessera de Collblanc, carrer
– Travessera de Les Corts, carrer
– Travessia Industrial, carrer
– Vallparda, carrer

3. Si les aigües residuals van a parar a la claveguera, a l'extrem del clavegueró general, justament on els serveis tècnics d'aquest Ajuntament hagin d'empalmar la connexió a la claveguera, es col·locarà un tub de ventilació de 10 cm. de diàmetre que anirà fins a 2 m. per damunt del punt més alt de la coberta de l'edifici, la finalitat del qual serà la de donar ventilació a la claveguera. Aquest tub no podrà ser utilitzat per a cap altre ús, i no es podrà empalmar la connexió de la claveguera pels serveis tècnics corresponents sense haver comprovat, mitjançant fum, el tiratge i el punt de sortida d'aquest.

4. En cap cas no es permetrà la construcció d'habitatges en planta baixa, excepte en supòsits d'habitatges unifamiliars.

5. En tots els encreuaments de les vies de la xarxa secundària del municipi de l'Hospitalet del Llobregat els angles de les interseccions de les alineacions es bisellaran, afectant a ús públic un espai delimitat segons el criteri següent:

ANGLE 90°: Un triangle rectangle, els catets del qual tinguin 5 m. cada un.
ANGLE AGUT (inferior a 90°): Un triangle isòsceles, la base del qual tingui 7 m.
ANGLE OBTÚS (més gran de 90° i més petit de 135°): Un triangle isòsceles, els costats iguals del qual tinguin 5 m. cada un.
ANGLE OBTÚS (igual o més gran de 135°): L'angle no es bisellarà.
A les zones industrials s'establirà la mateixa normativa, amb la diferència que els catets o els costats iguals dels triangles isòsceles seran de 8 m. i, en cas d'angle, la base serà d'11 m.

 • Modificació de l'article 198 de les OO.MM. d'Edificació, consistent en la supressió dels apartats 1–2 , a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipi
  L'Hospitalet de Llobregat

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 15 de juny de 1994 (DOGC núm. 1970 de 9/11/94), en el sentit d'excloure de la seva aplicació les zones de nucli antic, substitució de l'edificació antiga (clau 12) i zona de densificació urbana intensiva i semiintensiva (claus 13a i 13b respectivament) i aquells sectors que compten amb planejament anterior vigent o de desenvolupament del PGM que contenen específicament la densitat o nombre d'habitatges admesos, mantenint per a la resta de supòsits en que el PGM no determina una densitat màxima aplicable la vigència de l'article 198 pel que fa a la determinació del nombre d'habitatges resultants, sens perjudici de la seva grandària o dimensió.