Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 4a. Sistema general ferroviari (3)
  Article
  Article 195 - Tancament de les línies fèrries i dels passos a nivell

Article 195 - Tancament de les línies fèrries i dels passos a nivell


1. La transformació de sòl urbanitzable en sòl urbà, això és, les actuacions urbanístiques en sòl urbanitzable, tant al programat com al no programat, requerirà el tancament de les línies o l'establiment de mesures de seguretat adequades. El cost del tancament o de les mesures de seguretat es reputarà com a despesa d'urbanització, a càrrec del subjecte que hagi d'assumir el de les obres d'urbanització. No obstant això, en el sòl urbà el cost del tancament i de les mesures de seguretat serà assumit per l'organisme titular del ferrocarril.

2. La supressió dels passos a nivell, i la seva substitució per uns altres a diferent nivell es regularà per la legislació específica en la matèria. Quan en virtut de les disposicions d'aquesta legislació, la supressió o substitució sigui per compte, en tot o en part, de l'administració pú­blica titular de la carretera o del carrer i la major intensitat de circulació obeeixi a la urbanització del sector immediat a la via fèrria, el cost de la supressió o substitució es reputarà com a despesa d'urbanització, exigi­ble a la persona o persones obligades a suportar les despeses d'urbanització.