Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 4a. Sistema general ferroviari (3)
  Article
  Article 193 - Aplicació de la limitació en àrees edificades

Article 193 - Aplicació de la limitació en àrees edificades


1. La inedificabilitat establerta a l'article anterior s'aplicarà sigui quina sigui la qualificació del sòl immediat al sistema ferroviari, fins i tot en aquelles àrees en què s'hagin realitzat edificacions dins de la franja de protecció defi­nida a l'article precedent.

2. No obstant això, al sòl urbà, qualsevol que sigui la seva zonificació, i sens perjudici de les operacions de reforma que es puguin realitzar, no hi regirà la limitació d'inedificabilitat a la franja de vint metres en els supòsits següents:

a. Quan entre els solars i la via fèrria s'interposi un vial. En aquest cas l'edificació continuarà l'alineació existent enfront d'aquest vial encara que se situï dins la franja de vint metres definida a l'article anterior.
b. Quan dins la franja de 20 m. esmentada existeixi una zona edificable donant front a un vial situat a major distància. En aquest cas es requerirà l'elaboració d'un pla especial o estudi de detall referit a illes completes per determinar la profunditat de la franja edificable i el límit de la zona lliure.