Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 4a. Sistema general ferroviari (3)
  Article
  Article 192 - Limitacions per raons urbanístiques

Article 192 - Limitacions per raons urbanístiques


A més de les limitacions establertes per la legislació espe­cial en matèria ferroviària respecte a edificacions, construccions, instal·lacions i usos, i sens perjudici d'aquestes, s'estableix per aquest Pla General, per raons d'ordenació urbana, la inedificabilitat en tota la franja confrontant per un o altre costat amb el ferrocarril, en una amplada de vint metres comptats des de l'eix de la via fèrria més pròxima, llevat per a edificis o instal·lacions al servei directe de la xarxa ferroviària que requereixin, per exigències del servei ferroviari, una ubicació més pròxima a la via.