Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
  Article
  Article 191 - Contingut de la normativa

Article 191 - Contingut de la normativa


La normativa a aplicar, amb caràcter principal o subsidiari segons el que disposa l'article anterior i en funció de les antigues zones del Pla d'ordenació urbana de Barcelona i la seva comarca, de 3 de desembre de 1953, serà el següent:

a. Zones d'eixample intensiu, residencial urbana intensiva i comercial:

Edificabilitat neta 1,50 m2 sostre/m2 sòl
Densitat màxima 150 habitatges/ha
Ocupació màxima 60 per 100
Alçada màxima 27,45 m.
Nombre màxim de plantes PB + 7 pisos
Alçada mínima entre sostres 3,05 m.

b. Zones d'eixample semiintensiu, nucli antic, residencial urbana semiintensiva i tolerància d'habitatge i indústria:

Edificabilitat neta 1,25 m2 sostre/m2 sòl
Densitat màxima 125 habitatges/ha
Ocupació màxima 40 per 100
Alçada màxima 18,30 m.
Nombre màxim de plantes PB + 4 pisos
Alçada mínima entre sostres 3,05 m.

c. Zones suburbanes i de ciutat jardí:

Edificabilitat neta 0,50 m2 sostre/m2 sòl
Densitat màxima 50 habitatges/ha
Ocupació màxima 30 per 100
Alçada màxima 11 m.
Nombre màxim de plantes PB + 2 pisos
Alçada mínima entre sostres 2,75 m.
 • Modificació de les OO.MM. d'Edificació en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament, de conformitat amb 68 de la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 30 d'abril de 2004 (BOP núm. 302 de 17/12/04).

  Títol III

  Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques

  Capítol 3r.

  Disposicions aplicables a la zona subjecta a anterior ordenació volumètrica específica

  Art. 191. Contingut de la Normativa.

  La normativa a aplicar amb caràcter principal o subsidiari, segons el que disposa l'article anterior i en funció de les antigues zones del "Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su comarca" de 3 de desembre de 1953, serà la següent:

  a) Zones d'eixample intensiu, residencial urbana intensiva i comercial:

  Edificabilitat neta: 1,50 m2st/m2s
  Ocupació màxima: 60 per 100.
  Alçada màxima: 27,45 m.
  Nombre màxim de plantes: PB+7P
  Alçada mínima entre sostres: 3,05 m.

  b) Zones d'eixample semiintensiu, casc antic, residencial urbana semiintensiva i tolerància d'habitatge i indústria:

  Edificabilitat neta: 1,25 m2st/m2s
  Ocupació màxima: 40 per 100.
  Alçada màxima: 18,30 m.
  Nombre màxim de plantes: PB+4P
  Alçada mínima entre sostres: 3,05 m.

  c) Zones suburbanes de ciutat jardí:

  Edificabilitat neta: 0,50 m2st/m2s.
  Ocupació màxima: 30 per 100.
  Alçada màxima: 11 m.
  Nombre màxim de plantes: PB+2P
  Alçada mínima entre sostres: 2,75 m.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES METROPOLITANES D'EDIFICACIÓ ARTICULAT PROPOSSAT

  Art. 191. Contingut de la normativa

  La normativa a aplicar, amb caràcter principal o subsidiari, segons el que disposa l'article anterior i en funció de les antigues zones del Pla d'ordenació urbana de Barcelona i la seva comarca, de 3 de desembre de 1953, serà el següent:

  a. Zones d'eixample intensiu, residencial urbana intensiva i comercial:

  Edificabilitat neta 1,50 m2 t/m2 s
  Ocupació màxima 60 per 100
  Alçada màxima 27,45 m.
  Nombre màxim de plantes PB + 7 P
  Alçada mínima entre sostres 3,05 m.

  b. Zones d'eixample semiintensiu, nucli antic, residencial urbana semiintensiva i tolerància d'habitatge i indústria:

  Edificabilitat neta 1,25 m2 t/m2 s
  Ocupació màxima 40 per 100
  Alçada màxima 18,30 m.
  Nombre màxim de plantes PB + 4 P
  Alçada mínima entre sostres 3,05 m.

  c. Zones suburbanes i de ciutat jardí:

  Edificabilitat neta 0,50 m2 t/m2 s
  Ocupació màxima 30 per 100
  Alçada màxima 11 m.
  Nombre màxim de plantes PB + 2 P
  Alçada mínima entre sostres 2,75 m.