Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
  Article
  Article 190 - Plans Parcials

Article 190 - Plans Parcials


Per a la protecció del sòl urbanitzable comprès fora de l'aeroport, s'hauran d'elaborar Plans Parcials que, en atenció a les exigències de veïnatge de l'aeroport, estableixin altres límits d'alçada, a l'edificació o regulin restrictivament els usos permesos i, en general, regulin el règim urbanístic del sòl, de l'edificació i dels usos, atès el sistema aeroportuari.

 • Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà.

  Municipis
  El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans

  Aprovada definitivament per Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01).

  Normes urbanístiques

  1. Sistema general aeroportuari

  D'acord amb els criteris exposats a la memòria justificativa, es modifica el redactat dels articles 186 al 190 del Pla general metropolità que regulen la clau 2, per adequar-los al caràcter de sistema general públic del sistema aeroportuari. El nou redactat, que substitueix totalment el vigent, és el següent:

  Secció 3a

  Sistema general aeroportuari (2)

  Article 190. Servituds aeronàutiques

  L'àrea circumdant de l'aeroport, constituïda pel territori sotmès a les servituds aèries independentment de la seva pertinença o no a la zona de servei de l'aeroport, està subjecta a allò disposat a les legislacions especials en les matèries.

  2. Sòls rústics de valor agrícola, amb servituds aeronàutiques (clau 24a)

  La nova zona de sòl rústic protegit de valor agrícola, clau 24a, situada entre l'aeroport i la nova llera del Llobregat serà objecte d'un Pla especial d'ordenació de l'espai per determinar les condicions de l'exercici de les dues funcions bàsiques que ha de complir aquest espai: la d'espai obert i la d'espai on es desenvolupa l'activitat agrícola. El Pla especial es basarà en el que determinen els articles 151, 152, 154, 155 i 157 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, amb les limitacions derivades de les servituds aeronàutiques, tant pel que fa a edificacions, instal·lacions o plantació d'arbrat.
  Mentre no es redacti el Pla especial, seguiran les limitacions següents:

  S'admeten les reformes, ampliacions i substitució de les edificacions existents, però no la implantació de noves edificacions fora de l'entorn immediat dels nuclis edificats actuals.
  No s'admet la implantació d'hivernacles, ni noves granges, ni activitats extractives.

  3. El cementiri del Prat de Llobregat

  Els sòls ocupats per les instal·lacions del cementiri municipal així com l'espai de protecció i de possible ampliació, es qualifiquen de sistema d'equipaments comunitaris, clau 7a, i es regeixen pel règim de gestió i tinència de les normes generals del Pla general pel que fa aquests sòls.
  L'espai confrontant al cementiri es qualifica com a sistema d'espais lliures, parc urbà i zones verdes, clau 6b, del Pla general metropolità.
  Aquests sòls es troben sotmesos a servituds aeronàutiques per tant, previ a la realització de qualsevol obra cal disposar de les autoritzacions expresses de la direcció de l'aeroport i de la Direcció General d'Aviació Civil.

  4. Pla especial de Sant Cosme

  A l'efecte d'ordenar la façana de l'accés principal a l'aeroport es defineix un àmbit de remodelació de la zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18) del PGM i avui ordenada a través del Pla especial Sant Cosme. El nou àmbit de Pla especial se situa confrontant a la ronda de ponent i al parc de Mas Blau i possibilita, a més del usos d'equipament establerts, l'emplaçament d'activitat econòmica per a usos de caràcter terciari compatible amb la zona residencial contigua.

  Paràmetres de l'ordenació del Pla especial:

  Àmbit total 30.781 m 2
  Parc urbà Mínim 50%
  Terciari al servei de l'aeroport Màxim 25%
  Ocupació en planta baixa per
  edificació
  El 25% de sòl restant es destinarà a:
  equipaments i dotacions, o espais lliures
  Màxim 50% sobre sòl net
  Edificabilitat bruta màxima per a usos terciaris 0,3 m2 sostre / m 2 sòl
  Alçada màxima de les edificacions B+3 plantes pis

  5. Servituds sonores i sobre la limitació d'alçada de les edificacions

  El sistema general aeroportuari exigeix la definició de les servituds aeronàutiques incloses les sonores, de conformitat amb la Llei 48/1960, de 21 de juliol, de navegació aèria, especialment en la redacció de la seva disposició addicional única continguda a l'article 63 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
  D'acord amb l'apartat 4 de l'esmentat article, el planejament urbanístic ha d'incorporar les limitacions imposades per les servituds aeronàutiques, incloses les sonores, per tant, i un cop aprovades aquestes per l'autoritat competent en matèria d'aviació civil, en la tramitació del planejament urbanístic que ordeni els àmbits territorials afectats per aquestes servituds, s'haurà de sol·licitar informe a l'autoritat competent en matèria d'aviació civil, el qual haurà d'abastar els aspectes següents:

  a. La compatibilitat entre el desenvolupament urbanístic i l'activitat de navegació aèria, als efectes previstos a l'article 9.1 de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.
  b. Els requisits relatius als usos i condicions de l'edificació que ha d'incorporar el planejament per garantir la compatibilitat entre les servituds aeronàutiques, incloses les sonores, i el planejament urbanístic.
  c. Els requisits que ha d'incorporar el planejament urbanístic per donar compliment al Pla Director de l'Aeroport de Barcelona i a la Resolució sobre la Declaració d'Impacte Ambiental, pel que fa a les servituds sonores.

  La incompatibilitat de desenvolupar urbanísticament àrees concretes o la incorporació dels condicionaments que s'estableixin en aquest informe, donarà dret a indemnització d'acord amb la legislació vigent. Les servituds imposades per raó de la navegació aèria, incloses les acústiques, constitueixen limitacions del dret de propietat d'acord amb la seva funció social i, en conseqüència, només donarà lloc a indemnització la imposició de servituds de tal naturalesa que impedeixin l'exercici de drets patrimonialitzats, de conformitat amb la disposició addicional única de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, de navegació aèria, en la redacció donada per l'article 63 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social.
  L'autoritat urbanística pot donar trasllat de l'informe de l'autoritat en matèria d'aviació civil al promotor a l'efecte d'incorporar al pla els seus condicionaments i podrà imposar que constin en el Registre de la Propietat.
  S'incorpora en el plànol d'informació número 1.7 les servituds acústiques previstes en el Pla Director de l'Aeroport de Barcelona.

  6. Pla especial zones PEIN

  La modificació del sistema aeroportuari del Pla general metropolità incorpora com a pròpia la determinació establerta d'acord amb l'apartat n) de la segona clàusula del Conveni d'infrastructures i medi ambient en el delta del Llobregat, segons la qual s'haurà de redactar un Pla especial d'ordenació de l'espai terrestre litoral i un Pla especial de protecció de les zones incloses en el Pla d'espais d'interès natural (Remolar – la Murtra – ca l'Arana).
  En el marc d'aquest planejament especial s'haurà de resoldre i garantir la compatibilitat dels requeriments de protecció dels sistemes naturals amb els aeronàutics i de les altres qualificacions urbanístiques incloses a l'àmbit del Pla especial.