Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
  Article
  Article 189 - Seguretat aeroportuària

Article 189 - Seguretat aeroportuària


1. Els usos situats dins del sistema aeroportuari han de complir els requisits que sobre il·luminació, fums, ràdio, electrònica i altres són imposats per raons de la seguretat de la navegació aèria.

2. La llicència municipal no es concedirà sense que prèviament s'hagi obtingut l'autorització o l'informe, si escau, dels òrgans competents en matèria de protecció dels aeroports i de la navegació aèria.

 • Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà.

  Municipis
  El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans

  Aprovada definitivament per Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01).

  Normes urbanístiques

  1. Sistema general aeroportuari

  D'acord amb els criteris exposats a la memòria justificativa, es modifica el redactat dels articles 186 al 190 del Pla general metropolità que regulen la clau 2, per adequar-los al caràcter de sistema general públic del sistema aeroportuari. El nou redactat, que substitueix totalment el vigent, és el següent:

  Secció 3a

  Sistema general aeroportuari (2)

  Article 189. Desenvolupament del sistema aeroportuari

  1. Aprovat el Pla director, el desenvolupament del sistema general aeroportuari, es farà mitjançant planejament especial, d'acord amb els criteris del Pla director, i les determinacions de la present normativa. Aquest planejament s'haurà de tramitar d'acord amb la legislació urbanística vigent.

  2. Les determinacions que s'estableixen per al planejament de desenvolupament del sistema aeroportuari són les següents:

  a. En el planejament especial que desenvolupi els àmbits compresos a la part de l'Àrea d'activitats complementàries i del subsistema de suport al sistema aeroportuari compresa entre l'àrea de la terminal i el límit de la zona de servei, al llarg del límit amb el sector de Mas Blau II, fins al nus de la ronda sud amb l'avinguda Onze de Setembre, que configuren l'àmbit central de la zona de terra, el més proper i en contacte amb les àrees urbanes del Prat, s'inclourà l'anàlisi conjunta de les seves relacions amb l'àmbit del subsistema de l'àrea terminal de passatgers actual, per garantir la correcta transició entre els usos aeroportuaris i els usos urbans confrontats, residencials i terciaris. Aquesta anàlisi conjunta haurà de ser realitzada en el termini màxim d'un any des de l'aprovació definitiva d'aquesta modificació.
  L'ordenació d'aquest àmbit haurà de fer èmfasi en el caràcter de "porta de l'aeroport", especialment en el tractament paisatgístic de l'espai i en la composició i ordenació dels volums edificats.
  b. En el desenvolupament del subsistema de suport al sistema aeroportuari, l'àrea d'activitats complementàries i l'àrea de reserva determinada pel Pla director, s'haurà de reservar un mínim del 15 per 100 del sòl amb destí a espais lliures i dotacions, per sistematitzar àrees enjardinades públiques que qualifiquin i ordenin l'espai.
  c. A les àrees confrontants al llarg de la variant de la carretera C-246, el planejament tindrà especial cura del tractament arquitectònic i compositiu de les edificacions, ja que configuraran una façana de gran longitud molt visible des de la vialitat general.
  d. El projecte de les edificacions que s'hagin d'emplaçar a la franja del subsistema de suport a les operacions aeronàutiques més propera a la ronda sud i la nova carretera B-203 i situades al llarg d'aquestes vies serà objecte d'un estudi previ de les condicions de composició volumètrica dels volums edificatoris per controlar el seu impacte visual des de l'àrea urbana del Prat.
  e. El desenvolupament de l'àrea de reserva, per la seva posició a l'altre costat de la carretera C-246, se supeditarà al previ desenvolupament dels àmbits situats a l'est de l'autovia, excepte pel que fa als requeriments derivats de la implantació de la infrastructura d'accés a l'aeroport. En el seu cas, el planejament futur haurà de tenir en compte el tractament de la franja perimetral de transició amb el sòl agrícola confrontant.
  f. El desenvolupament del sistema aeroportuari en els àmbits dels subsistemes de protecció seguirà les directrius establertes a l'apartat 2.3.2 de la memòria.
  La funció del subsistema de protecció urbana (clau 2a) és la de servir de separació adequada entre l'àrea aeroportuària i l'àrea urbana residencial, amb un destí bàsicament d'espai lliure que admet usos complementaris d'equipament, agrícoles i forestals.
  Els subsistemes de protecció aeroportuària (clau 2c) i de protecció ambiental de la costa (clau 2b) han de complir el doble objectiu de protecció de l'entorn aeroportuari i de preservació i potenciació dels valors naturals de la franja costanera, de forma plenament compatible amb les reserves naturals del Remolar i la Ricarda – ca l'Arana, i les àrees ZEPA existents.
  Tot complint els condicionants de les servituds i els requeriments tècnics aeronàutics, la franja central situada entre la tercera pista i el mar, que configura el subsistema de protecció ambiental de la costa, clau 2b, ha de complir una veritable funció d'espais lliures lligats a la zona costanera i al seu ús normal, i alhora una funció de corredor biològic entre les àrees de reserves naturals situades a ambdós extrems, com a parc litoral de domini i ús públic.