Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
  Article
  Article 187 - Règim de l'edificació

Article 187 - Règim de l'edificació


1. A la zona subjecta a ordenació volumètrica anterior (18), l'edificació es regirà per la reglamentació específica del corresponent pla parcial o ordenació d'illa o de la concreció de volum específic aprovada.

2. A efectes del que disposa el paràgraf anterior, es considera reglamentació específica la regulació normativa pròpia del pla, de l'ordenació d'illa o de la concreció de volum específic, només en allò que l'edificació resultant de la regulació s'hagi tingut en compte en l'edificabilitat fixada expressament, en coeficient o en superfície de sostre o volum total, o en la deduïble de la formalització de l'ordenació volumètrica establerta. No s'entendrà inclosa en aquesta reglamentació la derivada de la mera remissió a les normes del Pla de 1953 o a les respectives ordenances generals d'edificació en tot allò que resulten modificades per les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

3. En allò no especificat en l'esmentada reglamentació s'aplicaran les normes del Pla general metropolità, en especial els articles 225.4, 229, 233, 234 i 262.2 c., i també els articles 256 a 264 ambdós inclosos, que regulen el tipus d'ordenació segons volumetria específica.