Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
  Article
  Article 187 - Condicions d'edificació

Article 187 - Condicions d'edificació


Al sòl exterior a l'aeroport i la seva zona de servei, regiran les condicions d'edificació següents, sens perjudici de respectar, a més, les limitacions aeronàutiques:

Condició 1a: Tipus d'ordenació: en aquesta zona és el d'edificació aïllada.
Condició 2a: Alçada màxima d'edificació permesa: és la de 10,50 m.
Condició 3a: Parcel·la: la superfície mínima, per a qualsevol dels usos permesos serà la de 2000 m2 i la longitud mínima de façana la de 30 m. mesurats en l'alineació a la via pública a què doni front.
Condició 4a: Ocupació màxima: la de parcel·la amb edificacions o instal·lacions serà del 40 per 100 de la superfície total de la parcel·la.
Condició 5a: Separacions mínimes: entre edificis i límits de parcel·la seran les següents:
a. Del frontal a via pública: 10 m. si l'amplada de la via pública primària o secundària i la seva àrea de protecció, és igual o superior a 60 m.; 15 m. si aquesta amplada és in­ferior a 60 m. La mínima separació entre edificació i frontal a via pública, quan no es tracti de frontal a vies primàries o secundàries, serà de 8 m.
b. A límit lateral: La mínima separació lateral entre l'edificació i la projecció de les volades, i els límits de parcel·la, serà de 3 m.
c. Al fons: La mínima distància al fons de parcel·la serà de 3 m.
Els espais lliures resultants de la separació entre edificació i via pública es podran destinar a estacionament, àrees de càrrega fora de la calçada i magatzematge a l'aire lliure, sempre que no destorbin l'accés a la via pública i es respecti l'ordenació quant a aquests accessos.
 • Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà.

  Municipis
  El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans

  Aprovada definitivament per Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01).

  Normes urbanístiques

  1. Sistema general aeroportuari

  D'acord amb els criteris exposats a la memòria justificativa, es modifica el redactat dels articles 186 al 190 del Pla general metropolità que regulen la clau 2, per adequar-los al caràcter de sistema general públic del sistema aeroportuari. El nou redactat, que substitueix totalment el vigent, és el següent:

  Secció 3a

  Sistema general aeroportuari (2)

  Article 187. Edificabilitat

  S'assigna al sistema general aeroportuari un índex d'edificabilitat bruta global sobre el conjunt de la zona de servei de 0,15 m2 de sostre/m2 de sòl. Correspon al planejament especial que el desplegarà concretar la distribució de l'edificabilitat per zones.