Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
  Article
  Article 186 - Definició

Article 186 - Definició


1. El sistema aeroportuari comprèn el conjunt de l'aeròdrom o l'aeroport de Barcelona i la seva zona de servei. L'àrea circumdant a l'aeroport, constituïda pel territori sotmès a les servituds aèries o zona subperifèrica de l'aeroport, està subjecta a allò disposat a la legislació especial en la matèria i a l'establert en aquesta secció.

2. La delimitació de la zona immediata al conjunt de l'aeroport i de la seva àrea de servei, sotmesa a les condicions urbanístiques establertes en aquesta secció, sens perjudici de l'estatut de limitacions per raons aeronàutiques, és la reflectida al plànol b‑2, a escala 1:5000.

 • Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà.

  Municipis
  El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans
  Aprovada definitivament per Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01).

  Normes urbanístiques

  1. Sistema general aeroportuari

  D'acord amb els criteris exposats a la memòria justificativa, es modifica el redactat dels articles 186 al 190 del Pla general metropolità que regulen la clau 2, per adequar-los al caràcter de sistema general públic del sistema aeroportuari. El nou redactat, que substitueix totalment el vigent, és el següent:

  Secció 3a

  Sistema general aeroportuari (2)

  Art. 186. Definició

  El sistema general aeroportuari comprèn la zona de servei de l'aeroport de Barcelona. Aquests sòls, per raó de la legislació sectorial, seran de titularitat pública.