Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 2a. Sistema general portuari (1)
  Article
  Article 182 - Necessitat de llicència municipal

Article 182 - Necessitat de llicència municipal


1. L'atorgament de concessió demanial no és suficient perquè es puguin portar a terme les instal·lacions, obres o usos permesos al port, a l'entorn portuari i la zona marítimo‑te­rrestre. Es necessitarà a més de la concessió o de l'autorització esta­tal, quan faci al cas, la llicència mu­nicipal.

2. Al tràmit d'informe que regula l'article 10 de la Llei 28/1969, de 26 d'abril, respecte a les concessions en zona marítimo‑terrestre, els ajuntaments interessats o la Corporació Metropolitana podran oposar‑se a l'atorgament de les concessions que impliquin un ús o una edificació contrària a tot el previst en aquest Pla General o als que s'aprovin en desenvolupament seu.