Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Article
  Article 182 - Construccions auxiliars

Article 182 - Construccions auxiliars


Quan la seva ubicació no estigui concretada en el planejament, aquestes construccions podran ocupar part de la superfície destinada a jardí, però sense envair la faixa de superfície lliure adjacent a les alineacions oficials, llevat que es tracti de substitució de terres desmuntades.