Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 2a. Sistema general portuari (1)
  Article
  Article 181 - Condicions d'edificació a la franja immediata a la zona marítimo‑terrestre

Article 181 - Condicions d'edificació a la franja immediata a la zona marítimo‑terrestre


1. Al sòl urbanitzable i al no urbanitzable immediat a la zona marítimo‑terrestre, en una franja delimitada pel corresponent pla parcial, per una línia paral·lela a la línia exterior o de terra d'aquella zona, i a una distància de 150 m. com a mínim, no es permetran edificacions o instal·lacions per a habitatges (unifamiliars, plurifamiliars o apartaments), hotels, motels, aparthotels i similars, oficines ni indústria.

2. Les edificacions per als usos permesos, al sòl urbanitzable que s'ordeni mitjançant un Pla Parcial, es regiran per les disposicions incloses a les condicions d'edificació aplicables a la zona.

3. Al sòl urbà, adjacent a la zona marítimo‑terrestre, destinat a l'edificació, regirà el que disposi la seva ordenació específica. Les condicions d'edificació als terrenys destinats a sistemes generals o a equipaments són les establertes per al sistema o equipament de què es tracti, malgrat que s'ubiqui dins la franja que diu el número 1 d'aquest article.