Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 2a. Sistema general portuari (1)
  Article
  Article 180 - Limitacions urbanístiques

Article 180 - Limitacions urbanístiques


1. A la zona marítimo­‑terrestre, incloent‑hi als enclavaments privats a què es refereix l'art. 4t de la Llei 28/1969, a més de les limitacions establertes a la Llei esmentada, regiran les que per raons urbanístiques s'imposin en virtut d'aquest Pla Ge­neral.

2. No es podran realitzar en aquesta zona obres o instal·lacions per a usos d'habitatge, residencial, d'oficines, sanitari, industrial o cultural. S'admeten els usos recreatius i esportius i els comercials directament relacionats amb el servei o la utilització del mar o de les platges.

3. Al sector portuari i per a l'entorn portuari les llicències que s'atorguen s'hauran d'ajustar a les determinacions del pla especial. Mentre aquest no s'aprovi, només s'admetrà l'atorgament de llicències per a l'ampliació o reforma d'indústries en funcionament en edificis existents sempre que el volum de les ampliacions no ultrapassi el cinquanta per cent de l'existent.