Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Article
  Article 177 - Condicions d'edificació als entresolats

Article 177 - Condicions d'edificació als entresolats


1. La reculada dels 3 m. de la façana que s'assenyala com a condició a. al paràgraf 5 de l'article 225 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità es referirà al forjat de l'entresolat i al llarg de tota la façana. En aquest espai s'admetran les escales d'accés intern a l'entresolat.

2. En els supòsits en què existeixi més d'una façana, per determinar quina d'elles té l'accés principal a l'edifici caldrà ajustar-se al que disposen les regles següents:

1a. Quan existeixin dues façanes a la via pública formant cantonada, la reculada de 3 m. haurà d'observar-se en les dues façanes, pel fet que s'estima que constitueixen una sola façana contínua.
2a. En els supòsits d'ordenació de l'edificació segons alineacions de vial, quan l'edifici tingui façanes tipus xamfrà, la reculada s'operarà, així mateix, en totes les façanes, per fet que es considera que es tracta d'una façana desenvolupada.
3a. Quan un edifici doni a dos carrers des dels quals s'accedeixi a l'edifici, la reculada serà obligatòria en les dues façanes.
4a. En l'ordenació en blocs aïllats, la façana en què ha d'efectuar-se la reculada de    3 m. serà la que compti amb l'accés principal a l'edifici, i s'entendrà com a tal el de qualsevol classe d'usos, tant residencials com comercials.