Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Article
  Article 175 - Objecte de la regulació

Article 175 - Objecte de la regulació


1. Les Normes urbanístiques del Pla general metropolità es complementen i, en el que és necessari, s'aclareixen d'acord amb el que disposa aquest títol.

2. Amb la finalitat de facilitar l'aplicació, tant de les normes del Pla com d'aquestes ordenances, s'incorporaran també a aquest títol, successivament, mitjançant la corresponent refosa, les disposicions generals amb rang d'ordenança que es dictin amb el mateix objecte.