Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 2a. Sistema general portuari (1)
  Article
  Article 175 - Definició i règim

Article 175 - Definició i règim


1. El sistema general portuari regulat en aquesta secció és el constituït pel port de Bar­celona i el seu entorn portuari i pels altres ports de l'àmbit metropolità definit a l'Article 1r d'aquestes Normes.

2. El règim dels espais portuaris i de la zona marítimo‑terrestre, amb inclusió de les platges, s'ha d'ajustar al que disposa la legislació especial en la matèria.

3. Cal respectar, a més, tot el que, per raons urbanístiques i en exercici de la competència atribuïda per la Llei del sòl, estableixen aquestes Normes i els plans que desenvolupin les determinacions d'aquest Pla General.

 • Modificació del Pla General Metropolità als àmbits I, V i VI del Port Vell, al sector est de can Tunis Nou i al sector TMB Zona Franca, al terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió d'22 de maig de 2006. (DOGC núm. 4654 de 14/06/2006).

  NORMATIVA URBANÍSTICA.

  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS I, V I VI DEL PORT VELL, AL SECTOR EST DE CAN TUNIS NOU, I AL SECTOR TMB DE LA ZONA FRANCA, DE BARCELONA.

  Als àmbits I, V i VI definits pel Pla especial del Port Vell s'introdueix el subsistema "Espais lliures d'edificació dins el sistema portuari", sense alterar les altres determinacions de plantejament vigent, completamentant les actuals NNUU del PGM, concretament es modifica l'enunciat del títol i s'afegeix l'apartat 4 a l'article 175 de les NNUU del PGM, que passaria a tenir el redactat següent:

  Sistema general portuari

  Art. 175. Definició, règim i subsistemes.

  1. El sistema general portuari regulat en aquesta secció és el constituït pel Port de Barcelona i el seu entorn portuari i pels altres ports de l'àmbit metropolità definit a l'article 1r d'aquestes Normes.

  2. El règim dels espais portuaris i de la zona marítimo-terrestre, amb inclusió de les platges, s'ajustarà a allò disposat a la legislació especial de la matèria.

  3. Es respectarà, a més, allò que per zones urbanístiques i en exercici de la competència atribuïda per la Llei del Sòl s'estableix en aquestes Normes i en els Plans que desenvolupin les determinacions d'aquest Pla General.

  4. Es defineix el subsistema general d'espais lliures, dins del sistema portuari (clau 1a.6), en el Port de Barcelona, com el conjunt d'espais lliures a la zona de servei del Port, el règim jurídic del qual és el propi del sistema general d'espais lliures regulat als articles 200 a 210 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, amb les particularitats següents:

  a) La titularitat del sòl així qualificat (clau 1a6.) pertany a la del domini públic portuari corresponent.
  b) L'Autoritat o organisme gestor que administri el Port ostenta sobre l'esmentat sòl les competències que li atribueix la legislació especial esmentada en l'apartat 2, en règim de compatibilitat amb la qualificació urbanística (clau 1a6.)
  c) L'ús d'aparcament en subsòl es regularà mitjançant un Pla Especial.