Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 6è. Protecció de l'arbrat
  Article
  Article 174 - Manteniment del jardí

Article 174 - Manteniment del jardí


1. La construcció d'aparcaments, soterranis o qualsevol altra instal·lació que resulti permesa al subsòl d'un jardí exigirà la justificació de la solució adoptada en el corresponent projecte de condicionament com a jardí de l'espai lliure.

2. S'admetrà com a solució, d'entre les possibles segons el que preveu el paràgraf anterior, la consistent que la llosa superior quedi, com a mínim, 1,5 m. per sota de la rasant del terreny i que l'estructura de la llosa sigui, a més, l'adequada per suportar el pes d'una capa de terra d'aquesta profunditat, amb la qual es restituirà el jardí.