Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 174 - Espais de protecció de sistemes generals

Article 174 - Espais de protecció de sistemes generals


1. Aquest Pla General delimita, entre els espais lliures afectats a la protecció de sistemes generals, el de comunicacions, com a sòl que per la seva immediatesa al sis­tema, i afectat pel conjunt de limitacions que hi tenen llur causa, no pot ser edificat. Si pel sistema general l'accés a la via pública d'una finca experimenta minva, se li procurarà un substitutiu i, respecte als edificis ja existents, el seu propietari podrà realitzar obres de conservació i de millora d'acord amb la seva destinació.

2. Als espais de protecció vinculats al sistema viari és podran autoritzar, mitjançant la redacció d'un Pla Especial, gasolineres i estacions de servei. El Pla Especial haurà de fixar les condicions que garanteixin la compatibilitat de les instal·lacions autoritzades amb les servituds i limitacions de la protecció del sistema viari.