Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 6è. Protecció de l'arbrat
  Article
  Article 173 - Prohibicions, infraccions i responsabilitat

Article 173 - Prohibicions, infraccions i responsabilitat


1. Queda prohibit:

a. dipositar qualsevol tipus de materials d'obra als escocells de l'arbrat
b. abocar àcids, sabons o qualsevol altra classe de productes nocius per a l'arbrat als escocells o a les proximitats d'aquests
c. utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells, subjectar-hi cables o qualsevol altra finalitat anàloga que els pugui causar un perjudici.

2. La infracció del que disposa el paràgraf anterior donarà lloc a sancionar l'empresari de les obres, sense perjudici de la indemnització corresponent al dany causat. En seran responsables subsidiaris el propietari o el promotor de les obres.