Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions generals
  Article
  Article 172 - Valoració de terrenys destinats a equipaments o espais verds

Article 172 - Valoració de terrenys destinats a equipaments o espais verds


1. Els terrenys situats al sòl urbà que segons el que disposa aquest Pla General es destinen a equipaments o espais verds, a la zona de renovació urbana en transformació d'ús (17), s'avaluaran, a efectes expropiatoris, tenint en compte l'edificabilitat que correspondria a aquests terrenys si haguessin estat qualificats com a edificables, segons les condicions de volum i d'ús aplicables a la zona de la seva situació.

2. El cost d'aquestes expropiacions podrà ser repercutit so­bre els propietaris que resultin especialment beneficiats per aquesta actuació urbanística, mitjançant la imposició de contribucions especials.