Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 17 - Descongestió i dotació d'equipaments

Article 17 - Descongestió i dotació d'equipaments


Les operacions de reforma interior que incrementin les superfícies de sòl per a vies o places públiques, parcs i jardins públics, zones esportives públiques, d'esbarjo i expansió, centres culturals i docents, centres assistencials i serveis d'interès públic i social, s'entendran compreses a l'article 23.3 de la Llei del sòl, encara que no estiguin previstes especialment en aquest Pla General. Aquestes operacions podran dur‑se a terme mitjançant la redacció del Pla de reforma interior, sense modificar prèviament o simultània el Pla General, ja que responen als mateixos objectius de descongestió i dotació d'equipaments comunitaris que inspi­ren aquest Pla General sense que donin lloc a augment d'edificabilitat zonal.