Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions generals
  Article
  Article 166 - Contingut d'aquest Títol

Article 166 - Contingut d'aquest Títol


1. Els sistemes generals regulats en aquest títol són el conjunt d'elements, d'àmbit supralocal que, ordenadament relacionats entre si, contribueixen a aconseguir els objectius del planejament en matèria de comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i equipaments comunitaris, en l'àmbit d'ordenació metropolita­na.

2. Es denominen sistemes locals o complementaris (vials, estacionaments, dotacions) aquells que completen, a escala local, l'estructura integrada pels sistemes generals.