Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 5a. Àrea forestal (30)
  Article
  Article 165 - Aprofitament dels productes forestals

Article 165 - Aprofitament dels productes forestals


1. Els aprofitaments dels productes forestals seran realitzats dins dels límits que permeten els interessos de la seva conservació i millora, d'acord amb el que preveu la legislació especial sobre la matèria.

2. En cap cas es permetrà a les àrees forestals l'obertura de vies altres que les exclusivament necessàries per a l'aprofitament dels productes forestals.