Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 5a. Àrea forestal (30)
  Article
  Article 164 - Usos

Article 164 - Usos


1. Els terrenys de les àrees forestals no podran ser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació o naturalesa forestal o que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria que es vol protegir.

2. S'hi prohibeixen les edificacions amb excepció de les que exigeixi l'explotació forestal, d'acord amb la seva legislació especial.