Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 164 - Escales mecàniques

Article 164 - Escales mecàniques


1. Als edificis destinats a comerç o oficines, a excepció d'un dels ascensors de les dimensions indicades a l'article 161, els altres podran substituir-se per escales mecàniques de capacitat equivalent.

2. Per al càlcul de l'equivalència a què es refereix el paràgraf anterior, es considerarà que una escala mecànica de 0,60 m. d'ample podrà realitzar el transport de tres mil cinc-centes persones per hora. El nombre d'escales a instal·lar serà el resultat d'aplicar els mòduls que assenyala el paràgraf 3 de l'article 162 a cada fracció de tres mil cinc-centes persones.
Tanmateix, s'haurà d'instal·lar, en tot cas, almenys un ascensor que compleixi les condicions assenyalades al paràgraf 4 de l'article 161.