Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 5a. Àrea forestal (30)
  Article
  Article 163 - Definició

Article 163 - Definició


1. Sota la qualificació d'àrea forestal s'inclouen els terrenys de sòl no urbanitzable amb vegetació arbòria.

2. La parcel·la mínima, indivisible als efectes del que disposa l'article 95 de la Llei del Sòl, serà de 10 hectàrees a les àrees forestals.

3. La qualificació d'àrea forestal no legitima l'expropiació del sòl corresponent, el qual podrà ser adquirit, això no obstant, per l'Administració mitjançant cessió gratuïta, compra o permuta, d'acord amb la legislació vigent.