Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 4a. Lliure permanent (26)
  Article
  Article 161 - Definició

Article 161 - Definició


1. Sota la qualificació de lliure permanent es comprèn el sòl no urbanitzable no inclòs dins les modalitats de verd privat d'interès tradicional i rústic protegit de valor agrícola.

2. Per la seva situació o per les seves característiques topogràfiques o físiques, no podrà destinar‑se aquest sòl a cap tipus d'edificació, excepció feta d'aquelles construccions i instal·lacions vinculades amb l'execució o el manteniment d'obres i de serveis públics, després de la indemnització corresponent, i aquelles construccions o instal·lacions pròpies de l'explotació agrícola de la finca que es podran admetre quan la naturalesa i la condició del terreny ho permetin.