Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 157 - Situació

Article 157 - Situació


1. Tots els òrgans dels ascensors i muntacàrregues hauran de col·locar-se a 0,15 m., almenys, dels paraments interiors de les parets mitgeres de les finques.

2. Ni les guies ni els elements de sustentació d'aquells no podran ser fixats o refermats de manera directa o indirecta en parets mitgeres.

3. S'exceptuen del que disposa aquest article les instal·lacions d'aquesta mena ubicades en edificis industrials quan compleixin la condició assenyalada al paràgraf 2 de l'article 288 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.