Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 151 - Característiques dels conductes d'ús col·lectiu

Article 151 - Característiques dels conductes d'ús col·lectiu


1. Els conductes d'ús col·lectiu, als quals no es podran abocar líquids per cap concepte, s'ajustaran a les característiques següents:

a. hauran d'estar en depressió
b. es construiran amb materials resistents al foc i aïllants del so, amb paraments interiors llisos, resistents, impermeables, anticorrosius i de neteja fàcil i el seu traçat serà vertical o amb canvis de direcció sempre que no hi hagi pendents inferiors a seixanta graus
c. seran de secció recta inferior constant, en la qual es pugui inscriure un cercle de 0,50 m. de diàmetre, i amb acords corbs de radi no inferior a 0,03 m. entre els seus paraments interiors
d. aniran proveïts de les instal·lacions de neteja i contra incendis necessàries
e. si a la part inferior es disposa una superfície de rebot de les escombraries, aquesta es construirà de manera adequada per eliminar al màxim els sorolls i per evitar que hi donin els líquids que puguin desprendre's i a més, amb el pendent necessari perquè, per gravetat, tots els productes abocats vagin a parar als cubells o dipòsits.

2. Les comportes d'abocaments situades a les diverses plantes hauran de:
a. ser de materials resistents al foc, de neteja fàcil i de tancament silenciós i estanc per a les olors i els corrents d'aire, encara que estiguin obertes per procedir a l'abocament

b. construir-se de forma i dimensions tals que impossibilitin el pas d'objectes que, per la mida, poguessin obstruir el conducte col·lectiu; amb aquest fi la dimensió més gran de la comporta haurà de ser inferior al diàmetre del cercle que es pot inscriure en la secció recta del conducte d'abocament
c. situar-se en llocs fàcilment accessibles, preferentment fora dels habitatges i amb suficient espai de maniobra.