Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 2a. Verd privat d'interès tradicional (8b)
  Article
  Article 148 - Protecció de l'edificació

Article 148 - Protecció de l'edificació


1. S'autoritzen les obres de consolidació, conservació i millora de les edificacions existents al sòl privat d'interès tradicional.

2. Al sòl privat d'interès tradicional, podran autoritzar‑se, mitjançant la redacció d'un pla especial, petites obres de nova planta o d'ampliació de les edificacions actuals per al seu condicionament en relació amb els usos admesos a la zona, sempre que se'n garanteixi la protecció i d'acord amb les condicions següents:

a. El Pla Especial ha de fixar l'ordenació de la zona atenent‑ne la conservació i protecció de les característiques primitives i la integració de les intervencions noves amb les edificacions antigues, els jardins i la vegetació existent.
b. El Pla Especial ha de fixar la indivisibilitat de la fin­ca, com també les altres condicions que garanteixin el manteniment i la protecció de les edificacions i entorns naturals que motiven la qualificació.
c. Els usos admesos a la zona han de ser: els usos actuals com­pa­tibles amb la protecció de les característiques de la zona i els culturals o recreatius que estableixi el pla es­pecial.
d. Les obres d'ampliació de les construccions existents en aquesta zona, no poden superar el 10 per 100 de l'edificabilitat actual. Per a les construccions noves s'estableix un índex d'edificabilitat net sobre parcel·la rústica de 0'01 m2/m2.