Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 2a. Verd privat d'interès tradicional (8b)
  Article
  Article 147 - Definició

Article 147 - Definició


1. És qualificat de verd privat d'interès tradicional el sòl no urbanitzable ocupat per edificacions antigues i els seus encontorns destinats a jardins, parcs, arbrat, àrees de vegetació i similars, que han de conservar‑se pel valor de les edificacions o els seus espais naturals annexos.

2. Quan s'incloguin al catàleg que estableix l'article 25 de la Llei del sòl, seran aplicables, a més a més del règim propi d'aquell catàleg, les disposicions contingudes en aquesta secció i aquelles que amb caràcter general regeixen al sòl no urbanitzable.

3. El règim urbanístic als terrenys que tot i que estan situats en sòl urbà són qualificats excepcionalment de verd privat d'interès tradicional, es regirà pel que es disposa en aquesta secció.