Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 147 - Condicions dels departaments i armaris

Article 147 - Condicions dels departaments i armaris


1. Tant els departaments com els armaris, quan se situïn a l'interior dels edificis, hauran de reunir les condicions següents:

a. quedar a menys de 15 m. de recorregut de la porta d'accés a l'edifici.
b. tenir l'accés fàcil i ben il·luminat fins i tot de nit i sense obstacles que dificultin el pas dels carretons de transport dels cubells o dels mateixos cubells quan estiguin proveïts de rodes
c. dotar les portes i passadissos, com a mínim, d'1 m. d'ample per 1,90 m. d'alt.

2. El camí d'accés des de la via pública fins als departaments o armaris es dotarà de paviment antilliscant i de suficient duresa perquè no el danyin els cops i esforços de rodament al qual pugui estar sotmès en la manipulació dels cubells.

3. Quan en el camí d'accés s'hagin de superar desnivells, es disposaran elevadors mecànics per als cubells, o rampes de pendent inferior al 18 per 100 per als cubells de fins a vuitanta litres de capacitat, o al 12 per 100 per als de capacitat superior a la indicada. L'amplària de les rampes no podrà ser inferior a 1 m. per als cubells de fins a cent deu litres i a 1,20 m. per als de superior capacitat. Aquests amples s'augmentaran com sigui necessari en el cas que les rampes canviïn de direcció.

4. Quan s'instal·lin elevadors, el propietari designarà l'encarregat de col·locar els cubells sobre la plataforma de l'elevador en el moment de la recollida o, en qualsevol altre cas, haurà de disposar un accés directe des de la via pública a fi que tal operació pugui ser realitzada pel personal del servei de recollida.

5. Els departaments i armaris s'instal·laran en un lloc o de tal manera que la seva temperatura ambient no resulti afectada per les instal·lacions de calefacció de l'edifici.