Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 146 - Termini per a la realització d'instal·lacions

Article 146 - Termini per a la realització d'instal·lacions


1. Les instal·lacions de les dependències a les quals es refereix el paràgraf 1 de l'article anterior serà obligatòria per a les construccions de nova planta.

2. Amb referència als edificis ja construïts o la llicència de construcció dels quals hagi estat sol·licitada amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquestes ordenances, les instal·lacions hauran de realitzar-se en el termini que fixin els ajuntaments respectius.