Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 1a. Disposicions comunes
  Article
  Article 143 - Qualificació i normes

Article 143 - Qualificació i normes


1. Aquest Pla General qualifica de sòl no urbanitzable els terrenys que pels seus valors d'ordre agrícola, paisatgístic o d'una altra naturalesa, o per exigències de limitar la dinàmica urbana, han de ser objecte de conservació i de protecció amb la finalitat d'impedir‑ne la incorporació a les àrees edificades i d'evitar‑ne la degradació.

2. El sòl no urbanitzable es regeix pel que disposa aquest capítol. Els plans especials que s'elaborin per al desenvolupament de les previsions contingudes en aquest Pla respecte al sòl no urbanitzable han de respectar les determinacions que s'hi contenen. No podran ampliar‑se les possibilitats d'edificació o admetre's usos en oposició al que preveuen aquestes Normes.