Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
  Article
  Article 141 - Cessions obligatòries

Article 141 - Cessions obligatòries


1. Les bases del concurs per a la formulació i execució de programes d'actuació urbanís­tica concretaran les cessions gratuïtes que caldrà fer a l'Administració, les quals no seran inferiors a les següents:

a. El sòl destinat a vials i estacionaments públics.
b. 1.500 m2 per hectàrea bruta del sòl objecte d'ordenació per a espai verd públic.
c. 540 m2 per hectàrea bruta del sòl objecte d'ordenació per a dotacions de titularitat demanial pública.

2. A les cessions mínimes establertes anteriorment no s'inclou la del deu per cent de l'aprofitament mitjà, que es regirà pel que disposa l'article 146.4 de la Llei del sòl.