Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
  Article
  Article 140 - Determinacions mínimes

Article 140 - Determinacions mínimes


Les bases del concurs per a la formulació i l'execució de programes d'actuació urbanís­tica en sòl de desenvolupament urbà opcional, hauran de res­pectar les determinacions establertes als articles anteriors. Podran excloure uns altres usos, reduir la densitat d'habitatges, augmentar les reserves per a vials, espais verds i dotacions o equipaments comunitaris o corregir la distribució entre les reserves per a vials i estacionaments, espais verds i dotacions o equipaments, mantenint, però, com a mínim, la proporció total del 58 per 100 per a aquestes destinacions.