Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Article
  Article 14 - Normes i condicions aplicables

Article 14 - Normes i condicions aplicables


1. Les llicències s'atorgaran amb subjecció al que disposen les normes urbanístiques, les ordenances metropolitanes i municipals respecte a la classe de sòl i destí, i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús previst en aquestes, i amb subjecció al que disposa la legislació específica que, si és el cas, li sigui aplicable.

2. Quan l'obra o l'edificació requereixi la urbanització prèvia i els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta no s'haguessin entregat a l'Administració, no podrà atorgar-se la llicència d'edificació fins que es compleixin els deures de cessió de terreny i cost de la urbanització que legalment procedeixin, sense perjudici del que preveu l'article 83 de la Llei del sòl.